Frie og kreative folkeskoler

Alle børn har ret til en skole, der ser hver eneste af dem, hver dag.
Skolen skal være det sted for det faglige og det særligt demokratiske og kulturelt mangfoldige ved  Danmark, så vi kan få de bedste rammer for at udvikle både skole, barn og alle voksne omkring.
Gribskov Kommune har skoler med landets laveste evne til at løfte deres elever, ligesom der er skoler der ligger helt i top. Vi skal have skoler, hvor alle børn får det bedste med.

Vi skal sikre, at alle børn får glæde af deres skoletid og opleve og erfare, at de bor i en af landets smukkeste og meget naturmæssigt varierede kommuner. Gribskov skal sikre, at alle børn og unge får skoletilbud, der skaber skoleglæde og muligheder for, at alle børn kan ud folde deres mangfoldige potentialer.

Det vil vi ved at skabe muligheder for lærerne til at tilrettelægge undervisningen bedst muligt, og på denne måde leve op til folkeskolens fornemme formålsparagraf:
Som det fremgår af Folkeskoleloven er det kommunen, der har ansvaret for Folkeskolen og dermed
pligt til at : leve op til Folkeskolens formålsparagraffer som følger:

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der:
  • forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere,
  • gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer,
  • bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

§ 2. Folkeskolen er en kommunal opgave, jf. dog § 20, stk. 3.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle børn i kommunen sikres vederlagsfri undervisning i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen fastlægger, jf. § 40 og § 40 a, mål og rammer for skolernes virksomhed inden for denne lov.

Stk. 2. Den enkelte skole har inden for de givne rammer ansvaret for undervisningens kvalitet i henhold til folkeskolens formål, jf. § 1, og fastlægger selv undervisningens organisering og tilrettelæggelse.

Stk. 3. Elever og forældre samarbejder med skolen om at leve op til folkeskolens formål. ***)

Ansvar for folkeskolen : Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for folkeskolen.
Det betyder blandt andet, at kommunalbestyrelsen beslutter indholdet af kommunens skolepolitik.
Det er også kommunalbestyrelsens ansvar, at allebørn i kommunen får den undervisning i folkeskolen, som de har ret til. ***)

FORSLAG SOM ALTERNATIVET GRIBSKOV VIL ARBEJDE FOR:

SKOLER MED FRIHED OG BEDRE VILKÅR FOR UDVIKLING

Alternativet Gribskov vil arbejde for, at der prioriteres økonomi til løft af kvalitet og udviklingsarbejde.
Pengene tilføres skolerne direkte som støtte til selvvalgte formål – fx. pædagogisk udvikling af nye undervisningsformer, der fremmer elevsamarbejde og social læring, styrkelse af arbejdet med inklusiontid til forberedelse og sparring mm.

STYRKELSE AF NATUR-, PRAKTISKE-, MUSISKETILBUD OG FAG

Det er vigtigt, at vi understøtter og udvikler børns medfødte kreativitet og andre færdigheder, fx. inden for kunst, kultur, natur, musik, service eller håndværk.

Alternativet ønsker en skole i Gribskov, som både er for hoved, hjerte og hånd. Dette betyder, at undervisning med og i vores mangfoldige natur er en selvfølgelig del af hverdagen.

Alle børn skal have muligheden for at forfølge drømme og udfolde talenter på det højest muligt meningsfulde niveau – uanset om disse talenter er boglige eller praktiske.

FLERE RESSOURCER TIL INKLUSION

Vi ønsker et større fokus på den enkeltes elevs behov, ligesom vi ønsker, at skolerne skaber et inkluderende læringsmiljø for alle elever.
For at dette skal lykkes, vil Alternativet Gribskov give skolerne større egenbestemmelse og vurdering af hvad og hvordan skolernes ressourcer skal fordeles. Vi vil også øge korpset for tidlig indsats og skolernes mulighed for at få hurtig støtte og vejledning i bekymringssager.

STØRRE FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED

Klimakrisen er den største trussel mod planeten, og derfor er det vigtigt, at børn og unge lærer om bæredygtighed, grøn omstilling, klima, miljø og natur.

Alternativet vil arbejde for, at der kommer større fokus på disse områder i undervisningen – ikke kun som teoretiske størrelser, men også som fysiske og håndgribelige elementer, som vi mennesker påvirker gennem vores valg i hverda-
gen.

Derfor vil vi arbejde for, at undervisning med og i vores mangfoldige natur, landbrug og fiskeri er en selvfølgelig del af hverdagen.

Download 17. Gribskovmål som pdf her >>

Top